Работилница

Становища и анализи

РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Дейности

Подкрепа на общини при изпълнение на проекти

 • ОБЩИНА ТРЯВНА
  Обучение и супервизия на социални асистенти и домашни помощници по Проект „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора“ 2008-2009 г.
 • ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
  – Методическа подкрепа и супервизия на персонала на ДДЛРГ с. Крушуна – Проект “Шанс и подкрепа за независим живот” 2009- 2010
  – Обучение и супервизия на персонала на Дневен център за пълнолетни лица по Проект „Достоен и пълноценен живот” 2011-2012
  – Въвеждащо и надграждащо обучение; индивидуална и групова супервизия по Проект” Звено за услуги в дома” – 2013-2014 г.
 • ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Супервизия, експертно и психологическо консултиране – Проект „Достоен живот за хора в неравностойно социално положение” 2010
 • ОБЩИНА АПРИЛЦИ
  Обучение и супервизия по Проект „Социален асистент” и „Домашен помощник” 2011-2012
 • ОБЩИНА ТРОЯН
  – Обучение, методическа подкрепа и супервизия по Проект „Независимост и достоен живот за хората с увреждания и самотно живеещи хора“ 2011-2012 г.
  – Въвеждащо и надграждащо обучение – Проект „Независимост и включване“ – 2013 г.
 • Община Първомай
  Въвеждащо и надграждащо обучение по проект „Подкрепа за независимост” 2013-2014 г.
 • ОБЩИНА ГАБРОВО
  Обучение на социални асистенти по Проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот” в община Габрово 2013-2014 г.

Процедура „Независим живот“, оп РЧР 2014-2020

 • ОБЩИНА АПРИЛЦИ
  Оценка на потребностите, обучение, супервизия по Проект
 • ОБЩИНА ДРЯНОВО
  Оценка на потребностите; методическа подкрепа; супервизия и психологическо консултиране по Проект „Център за интегрирани услуги“
 • ОБЩИНА КАВАРНА
  Обучение, супервизия, методическа подкрепа по Проект „Независим живот за гражданите на Каварна“
 • ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
  Обучение по Проект „Интегрирани услуги и комплексни грижи в домашна среда“
 • ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
  Обучение; супервизия, мотивационна подкрепа по Проект „Звено за услуги в дома – грижи за независим живот“
 • ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
  Супервизия по Проект „Ефективна подкрепа чрез предоставяне на социални услуги“
 • ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
  Обучение за служители на Звеното за услуги в домашна среда по проект „Интегрирана подкрепа в семейна среда”

ПОДКРЕПА ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ и социално-здравни УСЛУГИ

 • ОБУЧЕНИЕ И СУПЕРВИЗИЯ НА ЕКИПИТЕ НА СЕМЕЙНО КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ, СЪЗДАДЕНИ ПО МОДЕЛ НА УНИЦЕФ
  – СКЦ Шумен – 2015-2016
  – СКЦ Нови пазар – 2015-2016
  – СКЦ Велики Преслав – 2015-2016
  – СКЦ Монтана 2017
  – СКЦ Берковица 2017
 • ДЕЙНОСТИ В ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ, СЪЗДАДЕН ПО МОДЕЛ НА УНИЦЕФ В СЛИВЕН
  Подкрепа за създаването и функционирането на Център за майчино и детско здраве в Сливен – наемане на персонал за реализиране на дейностите, анализ рискови практики при отглеждането на малки деца, мониторинг и анализ на резултатите. 2014-2015
 • ПОДКРЕПА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
  – Сдружение „Самаряни“ – Проучване на работата на ЗМБ на база преминали случаи – 2013
  – ФЗНД – Външна оценка за ефекта от прилагането на „Насоки за сигурна семейна среда“ – 2014-2016
 • ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ ПОДХОДИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
  – Модел на Дневен център за хора с увреждания. Разработена и предложена идея за набор от дейности, които се осъществяват в различни бази, извън ДЦ. Изнасянето на дейностите, характерни за ДЦ в различни бази позволява на хората, които ползват услугите да не са вторично изолирани. Реализирани проекти:
       – Дневен център за хора, деятели на културата на ЕТ „Здравец-Здравка Тухчиева“ в партньорство на Сдружение „Шанс и подкрепа“ в София 2008-2009 г.
       – Дневен център за пълнолетни лица в гр. Летница – 2012 г.
  – Модел за промяна в работата на персонала на институции – дейности по проект на Община Летница в ДДЛРГ Крушуна – „Шанс и подкрепа за независим живот“ – Наръчник 2010 г.
  – Модел на Център за рехабилитация и интеграция. Идея в рамките на проект за създаване на ЦСРИ за хора с психични затруднения в Дряново. Подкрепа за усвояване на различни трудови умения в ателиета, оборудвани с възможност за създаване на социално предприятие – 2021 – 2022 г.
  – Модел за подкрепено живеене на хора, които са били трайно институционализирани или са били настанени в резидентна грижа. Възможност за осигуряване на жилищна среда и подкрепа извън институционалния модел, който предполага подкрепата да се осъществява от предварително нает персонал. Изготвено и представено в МТСП и АКСУ предложение за промяна на стандарта за резидентна грижа – 2021 г.

ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ

 • Проучване на практики в ромска общност за отглеждане на деца в ранна възраст. По задание на УНИЦЕФ – с подходите на антропологичното изследване, чрез вписване на терениста в средата и включено наблюдение; свободни неформални разговори за натрупване на качествена информация; посещения на семейства на случаен признак; наблюдение на бита и взаимоотношенията; провеждане на разговори с родители по общи теми, свързани с отглеждане на децата. 2013
 • Изследване на работата на патронажни сестри в Сливен. Изследване на ефекта от дейността на патронажните сестри в „Център за майчино и детско здраве“ Сливен, създаден и финансиран от УНИЦЕФ Процесно ориентирана оценка на въздействието – качествено проучване с методите на интервю, фокус групи, анкетиране, наблюдение и самонаблюдение 2015-2016
 • Изследване на ефекта от прилагането на нов метод в социалната работа – Външна оценка на ефекта от прилагането на „Насоки за сигурна семейна среда“ върху живота на най-уязвимите деца в начална детска възраст в рамките на проект „По-защитени деца“ на ФЗНД. 2014-2016 Представяне на доклада от оценката на Конференция „Сигурност за нашите деца“ http://detebg.org/bg/items/757/NA-ZHIVO-Konferentziya-Sigurnost-Za-Nashite-Detza.html
 • Изследване на ситуацията при здравно неосигурени бременни и майки с деца до 1 година – Тереннно проучване и анализ на територията на Габровска област с цел застъпничество по Проект „Към промяна“ и Проект „Промяната е възможна“ на Сдружение „Шанс и подкрепа“, с финансовата помощ на ТСА. 2018-2021

Застъпничество и подкрепа

 • Деца
  – Благотворителни акции на активисти на Сдр. „Шанс и подкрепа“ от 2005 г.
  – Проект “Граждани и местни власти – срещу насилието над деца” – 2006 г.
  – Деца, настанени в институционална грижа – ДДЛРГ Крушуна 2009-2010 г.
  – Изследвания, анализи, подкрепа за създаване на нови социални услуги. 2014-2022 г.
 • Хора с увреждания и възрастни хора
  – Проект „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора“, Трявна 2008-2009 г.
  – Партньорство при реализация на проекти за грижа и подкрепа в домашна среда. 2008-2022
  – Подкрепа за формиране на мрежа от застъпници – 2020-2021, с финансовата подкрепа на DRI
  – Изследвания, анализи, подкрепа за създаване на нови социални услуги. 2019-2022 г.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google